مرور محصولات و خدمات

Ram
Cpu
Hard Disk
BW
پورت
مجازی ساز
موقعیت سرور
سیستم عامل
UK-Plan 1024
44,000 تومان ماهانه
1GB DDR4
2.0GHz, 2Core
50GB
1500GB
1Gbit
VMware Esxi
انگلیس
انتخابیUK-Plan 2048
65,000 تومان ماهانه
2GB DDR4
2.5GHz, 2Core
100GB
2500GB
1Gbit
VMware Esxi
انگلیس
انتخابیUK-Plan 3072
80,000 تومان ماهانه
3GB DDR4
2.5GHz, 3Core
100GB
3000GB
1Gbit
VMware Esxi
انگلیس
انتخابیUK-Plan 4096
95,000 تومان ماهانه
4GB DDR4
2.5GHz, 4Core
100GB
3000GB
1Gbit
VMware Esxi
انگلیس
انتخابیعید سعید فطر