جهت جلوگیری از اخطار دیتاسنتر ها به این نکته توجه و سریعا در سرورهای خود اعمال کنید

در سرورهای ویندوز:
از مسیر زیر
Start > Administrative Tools > Services > SNMP Service
در تب Security گزینه Community
را از public به terahost تغییر دهید و گزینه Accept SNMP packets from these hosts را مانند تصاویر زیر انتخاب و Host name را prtg.terahost.co وارد کرده OK کنید.
در سرورهای لینوکس:
از طریق SSH به سرور لوگین کرده و دستورات زیر را وارد کنید

echo rocommunity terahost prtg.terahost.co > /etc/snmp/snmpd.conf

service snmpd restart

در صورت عدم اعمال این تغییر احتمال اخطار(Abuse) از دیتاسنتر و مسدود شدن سرور شما وجود دارد.


Sunday, May 12, 2013« برگشت